ทำเนียบคนเก่ง ปีการศึกษา 2564

 
     
     
                    
  ร่วมแสดงความยินดี แด่... คนเก่งของเรา
  เด็กชายกมลเทพ อู่วิเชียร (น้องไตตั้น) ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันจักรยาน
​บีเอ็มเอกซ์ ชิงแชมป์​ประเทศไทย
        ขอแสดงความชื่นชม ยินดี แด่ ด.ช.กมลเทพ อู่วิเชียร นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ได้รับรางวัล ในรายการแข่งขันจักรยาน บีเอ็มเอกซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ณ สนามจักรยาน
บีเอ็มเอ็กซ์ เขาขยาย จ.ชัยนาท รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 7 ปีชาย  ผลการแข่งขัน ดังนี้
      รอบคัดเลือกรอบที่ 1 อันดับที่ 3             รอบคัดเลือกรอบที่ 2 อันดับที่ 3
      รอบคัดเลือกรอบที่ 3 อันดับที่ 3             รอบชิงชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้เหรียญรางวัล
      และ เกียรติบัตรจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
     
  เพชรรัตนชาติ
  เด็กหญิงมนัสชยา  งามเฉลียว รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565
         ขอชื่นชมชมยินดีแด่ เด็กหญิงมนัสชยา งามเฉลียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ผู้ได้รับรางวัล เพชรรัตชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 มอบรางวัลโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และสภาเยาวชนคนสร้างชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
     
  ร่วมแสดงความยินดี แด่...คนเก่งของเรา
  เด็กหญิงศุภิสรา ผิวงาม (น้องมันนี่)
** รางวัลชนะเลิศ Juniors spark women
** รางวัลชนะเลิศ Juniors spark รวมชาย- หญิง
การแข่งขัน Jet Ski Protour ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี 2564
       ขอแสดงความยินดี แด่ เด็กหญิงศุภิสรา ผิวงาม หรือ น้องมันนี่  นักเรียนชั้น Grade 7
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในการแข่งขัน Jet Ski ชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 3 จังหวัด
ระยอง Juniors spark standard slalom รับ double champ
      ผลการแข่งขันนักกีฬาเจ็ทสกี การแข่งขัน Jet Ski Protour ชิงแชมป์ระเทศไทย
ประจำปี 2564 สนาม 3 ณ จังหวัด ระยอง ระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค. 2564 นักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขัน เป็นนักกีฬาที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสาคร เด็กหญิงศุภิสรา ผิวงาม อายุ 13 ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Juniors Spark Woman และรางวัลชนะเลิศ ประเภท
Juniors Spark รวมชาย หญิง


     
   

    

  รางวัลภาพถ่ายพระราชกรณียกิจเพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี ชั้น ม.5/1
  ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับคัดเลือกภาพถ่ายพระราชกรณียกิจพร้อมคำบรรยายภาพ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 จัดโดยสภาองค์กร
วัฒนธรรมไทย-อาเซียน
เนื้อหาบทบรรยายประกอบภาพถ่าย ดังนี้
    "ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กดิฉันก็ตกหลุมรักอาชีพสัตวแพทย์และต้องการทำอาชีพนี้มาตลอด
ต้องการที่จะช่วยเหลือสัตว์ต่าง ๆการที่ได้ติดตามพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำให้ได้เห็น
พระองค์ท่านมีความสนพระทัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ท่านมีโครงการพระราชดำริมากมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นพรบ. คุ้มครอง
สัตว์ป่า สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดที่นอกจากจะดูแลสัตว์แล้วยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแห่งท่องเที่ยวให้ประชาชน
เรียนรู้และสนใจในการรักษาสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไปดิฉันที่เห็นความสำคัญของ
โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ก็อยากที่จะเป็นผู้สืบต่อและช่วยเหลือให้โครงการฯ สามารถดำเนินต่อไปในอนาคตจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะเป็นสัตวแพทย์
ด้านสัตว์ป่า เพื่อช่วยเหลืออนุรักษ์ไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทย"
                                  นางสาวนิชาภา โลเกศกระวี ชั้น ม.5/1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
     
 
 
 
นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ระดับคะแนนยอดเยี่ยม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< HOME >>
 
 
 
web counter  
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ เริ่ม  19/08/2021   Last Update : 29-Aug-2023