ครูวิลาวรรณ  สุขชัย
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
ปริญญาโท : การประถมศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน พร้อมด้วยนักเรียนได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมทางรถไฟ
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ จำนวน ๓๖ คน ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ชุมชนตลาดปีนัง ชุมชนริมทางรถไฟ และชุมชนเทพประทาน
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ จำนวน ๓๔ คน ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง ๒ ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา และชุมชนร่มเกล้า
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๔๔ คนไปเยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนวัดคลองเตยใน ๑ ชุมชนวัดคลองเตยใน ๒ และชุมชนวัดคลองเตยใน ๓
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ จำนวน ๔๖ คนไปเยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนเริ่มเจริญ ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน และชุมชนสวนไทร
 
 
 
 พระหฤทัยสานสายใยรัก : การเยี่ยมและสัมผัสชีวิตในชุมชน
           วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ จำนวน ๓๖ คน   ไปเยี่ยมผู้สูงอายุชุมชนภูมิจิตรโขนสด ชุมชนน้องใหม่ และชุมชนปิยะวัชร
 
 
 
 ร่วมโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต
         วันศุกร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝ่ายจิตตาภิบาล นำโดย ครูจินดาพร โพธิ์ศรี ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน ๔ คน ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ผลลาภ นางสาวพงษ์นภา ตรีมรรคา นางสาวศิริณญา รุ่งหิรัญ และนางสาวบุษกร ศศิธรรัตนชัย เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะผู้นำยุวธรรมทูต ในหัวข้อ “ยุวธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม เรียนรู้
สมสาส์น Laudato Si” ที่โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 จัดกิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ ๑
        วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมองค์กรคาทอลิก ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มยุวธรรมทูต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ “อัครสาวกของพระเยซูเจ้า” ณ ห้องจิตตาภิบาล มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน กลุ่ม วาย ซี เอส สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “รวมพลังเป็นหนึ่ง” ณ หอประชุม ๓ อาคารสิรินเทพ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒ คน
 
 
 
 เข้าร่วมการสัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล
        วันศุกร์ที่ ๑๐–วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครูฝ่ายจิตตาภิบาล ได้แก่ ครูวิลาวรรณ สุขชัย ครูจินดาพร โพธิ์ศรี ครูวีระชน ปะขะเต และครูณัฏฐ์ โสภานุสนธิ์ เข้าร่วมการสัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง และพลศีล ณ ศูนย์อบรมบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงสุขุม กิจสงวน บาทหลวงปิยะชาติ มะกรครรภ์ บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร บาทหลวงวรพจน์ วิสิฐนนทชัย บาทหลวงพงศ์เทพ ประมวลพร้อม บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล บาทหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ บาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ และบาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากร  
 
 
 
 กิจกรรมวันสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

            วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดกิจกรรม วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559 มีพิธีตรีวารสมโภชพระหฤทัยระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตรีวารพระหฤทัยวันที่1 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความหวัง ตรีวารพระหฤทัยวันที่ 2 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความรัก ตรีวารพระหฤทัยวันที่ 3 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตา และพิธีบูชาขอบพระคุณดวงหทัยของพระเยซูเจ้าในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Aouditorum พิธีเริ่มด้วยขบวนแห่พระรูปพระหฤทัย พิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีคารวะพระรูปพระหฤทัยโดยมีคุณพ่อ สุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบคุณ ร่วมด้วยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู นักเรียน พนักงาน และกลุ่มสตรีอาสา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
[ประมวลภาพ]
 
 
 คุณครูและนักเรียนไปร่วมใจกันสวดภาวนาให้กับซิสเตอร์อเมลี อันนา วราภรณ์

           วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้เชิญชวนคุณครู และนักเรียนไปร่วมใจกันสวดภาวนาให้กับซิสเตอร์อเมลี อันนา วราภรณ์  ธิราศักด์ อายุ ๘๔ ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลว ณ ห้องประชุมอารามพระหฤทัย และร่วมเข้าพิธีปลงศพ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สุสานอารามพระหฤทัย กรุงเทพฯ

            พระเจ้ารัก คนดี ที่ยกย่อง                เขาแซ่ซ้อง ตลอดมา ศรัทธาสม
           
ธ ดำรง คุณความดี มีอุดม             ชนนิยม ทุกวัย ในบารมี
            ทรงคุณธรรม แก่ผู้ทำ ตามสัญญา   พระบัญชา ของไท้ ในทุกที่
            ทั้งผู้ตาม บัญญัติองค์ ทรงฤทธี       เป็นอย่างดี สัตย์ซื่อ ถือมั่นคง

 
 
 
เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ ๑

            วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ ๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้หนังสือกิจการอัครสาวก ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระดับชั้นประถมศึกษา มี ๔๕ ทีม นักเรียน ๙๐ คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   มี ๓๑ ทีม นักเรียน ๖๒ คน ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่นางสาวณิชากร ชูศรี และนางสาวลัดดามาศ แซ่โซ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓  [ประมวลภาพ]
 
 
 
ฟื้นฟูจิตใจครู เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วยคาทอลิกโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ

          วันเสาร์ที่ ๒๙ – วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต์ ได้นำครู เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วยคาทอลิกเข้าร่วมการฟื้นฟูในโครงการของฝ่ายจิตตาภิบาลในเครือคณะพระหฤทัย ณ บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี ในหัวข้อ “ครูคริสตชนกับการประกาศข่าวดี” มีครู เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วยคาทอลิก เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๑๑๘ คน

• โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จำนวน ๓๗ คน
• โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จำนวน ๓๓ คน
• โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ จำนวน ๑๙ คน
• โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จำนวน ๒๙ คน ผู้บริหาร ๔ ท่าน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคาทอลิก เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วยคาทอลิกได้พัฒนาความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้า เสริมสร้างความเชื่อซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนชีวิตของการเป็นคริสตชนที่ดี แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อซึ่งกันและกัน และเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระหฤทัย    [ประมวลภาพ]

 
 
 
  พิธีวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ประจำปีการศึกษา 2558
         วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดพิธีวันสมโภชพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า ประจำปีการศึกษา 2558  มีพิธีตรีวารสมโภชพระหฤทัยระหว่างวันที่  8-10 มิถุนายน 2558  
ตรีวารพระหฤทัยวันที่1 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความหวัง ตรีวารพระหฤทัยวันที่ 2 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความรัก  ตรีวารพระหฤทัยวันที่ 3 พระหฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตา และพิธีบูชาขอบพระคุณดวงหทัยของพระเยซูเจ้าในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  ณ ลานหทัยนิรมล พิธีเริ่มด้วยขบวนแห่พระรูปพระหฤทัย พิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีคารวะพระรูปพระหฤทัยโดยมีคุณพ่อชวลิต  กิจเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบคุณ  คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  กลุ่มสตรีอาสา  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ สรุปยอดเงินดังนี้   [ประมวลภาพ]
 
 
 
งานสานสัมพันธ์สตรีอาสาพัฒนาชุมชน
       วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ฝ่ายจิตตาภิบาลและสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน ๓๔ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องหกทศวรรษ อาคารสิรินเทพ เพื่อรายงานการทำงาน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในชุมชน และการเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระหฤทัย ณ อารามพระหฤทัย โดยมีพระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานการประชุม และซิสเตอร์ ดร.สมพิศ กตัญญู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ของโรงเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน   [ประมวลภาพ]
 
 
 
กิจกรรม(กลุ่มกะเหรี่ยงพลัดถิ่นเพื่อสังคมและวัฒนธรรม)
        วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรม Heart Day เยาวชน OKRSO (กลุ่มกะเหรี่ยงพลัดถิ่นเพื่อสังคมและวัฒนธรรม) โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มาเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณ หอประชุม 2 อาคารสิรินเทพ ซึ่งจัดให้มีพิธีเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 และพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงพระคุณของคุณครู รวมทั้งร่วมยินดีกับเยาวชนที่เรียนดีมีคะแนนสูงสุดในภาคเรียนที่ 1 การแสดงของเยาวชน OKRSO และรับประทานอาหารร่วมกัน มีคุณครูและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 146 คน   [ประมวลภาพ]
 
 
 
มอบเงินในกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

        วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ฝ่ายจิตตาภิบา โดยครูวิลาวรรณ  สุขชัย มอบเงินในกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จำนวน 2,000 บาท และครูจินดาพร โพธิ์ศรี  ครูวีระชน ปะขะเต  ครูณัฏฐ์ โสภานุสินธิ์  ได้ไปร่วมฟังสวด พระอภิธรรมศพ  นายเฉลิม ฝ่งผลงาม อายุ 79 ปี  เสียงชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด บิดาของนางรุ่งฤดี ฝ่งผลงาม สมาชิกสตรีอาสาฯ ชุมชนนภาศัพท์แยก 4 ซึ่งเสียชีวิตโดยโรคชรา ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร   [ประมวลภาพ]
 Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2012 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th