ครูวิลาวรรณ  สุขชัย
หัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
 
 
 
 
 
 
 

 
 

:: พิธีสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ::

 

          วันพฤหัสบดีที่ 7 มิุถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดพิธีสมโภชพระหฤทัยเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน นักเรียน ร่วมใจกันโมทนาขอบพระคุณด้วยการ แสดงความกตัญูญูต่อดวงหทัยของพระเยซูคริสต์เจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน พระองค์ทรงรัก ดูแลคุ้มครอง และทรงอำนวยพระพรในการดำเนินชีวิต ให้เราทุกคนในรั้วพระหฤทัย และเพื่อร่วมระลึกถึงดวงพระหฤทัยของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ท่านทรงเสียสละ ชีวิตด้วยความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์!!!!!

[ประมวลภาพ]   

 
 

:: พิธีสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ::

 

          วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2561 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดกิจกรรม "วันรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่เชอร์เชราฟิน เดอ มารี " ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยฯและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เนื่องในโอกาสเป็นวันครบรอบการมรณะกรรม ๖๖ ปี ของคุณแม่เชราฟิน ซึ่งท่าน มรณะกรรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1952 ณ อารามพระหฤทัยฯ ท่านมีอายุรวม 79 ปี และได้อยู่กับสมาชิกของคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เป็นเวลา 50 ปีเต็ม  [ประมวลภาพ]
 
 
 

:: สัมผัสชีวิตและกิจกรรมจิตอาสาร ::

 

           ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตและจิตอาสาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 - วันที่ 11 กันยายน 2561  ณ บ้านศูนย์เด็กเล็กหทัยรัก หนองแขม ซึ่งเป็นบ้านพักพิงของเด็กกำพร้า พร้อมทั้งเยี่ยมคนชราในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา มีความเสียสละ มีน้ำใจและจิตใจดีงาม รู้จักการเป็นผู้ให้และการแบ่งปันความรักให้แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาส [ประมวลภาพ]
 

  

 


Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2012 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th

 
 

 [อังคารที่ 31 ก.ค. 2561]

        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม
 
 [อังคารที่ 7 ส.ค. 2561]
        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม
 
 [อังคารที่ 14 ส.ค. 2561]
        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม
 
 [อังคารที่ 28 ส.ค. 2561]
        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม
 
 [อังคารที่ 4 ก.ย. 2561]
        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม
 
 [อังคารที่ 11 ก.ย. 2561]
        ศูนย์เด็กหทัยรัก หนองแขม