ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |


 

 

 

 

       
Your Website Title
     
   
     
   
     
   
 
     

เดือน สิงหาคม 2561

รายการกิจกรรม

พุธที่ 1 ส.ค. 2561 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสฯที่  ส.ค. 2561 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
  ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 กิจกรรม "ศาสนธรรม" วันศุกร์ต้นเดือน
  ธรรมะกับเยาวชน
ศุกร์ที่3-อาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2561 โครงการ "ตามรอยธรรมนำชีวิต" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ณ วัดไร่ขิง  จังหวัดนครปฐม
จันทร์ที่ 6 ส.ค. 2561 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ของชั้น ม.6 และ G.12
อังคารที่ 7 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา"รักและรับใช้"
พฤหัสที่ 9 ส.ค. 2561 กิจกรรม "วันแม่" ของนักเรียนระดับปฐมวัย
ศุกร์ที่ 10 ส.ค. 2561 กิจกรรม "วันแม่" ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
อาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
จันทร์ที่ 13 ส.ค. 2561 หยุดชดเชยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
อังคารที่ 14 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา"รักและรับใช้"
พฤหัสฯที่ 16 ส.ค. 2561 วันสันติภาพไทย (วันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 )
  กิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์น้อย" (ระดับปฐมวัย)
ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561 กิจกรรม "องค์กรคาทอลิก" ครั้งที่ 5
  กิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์"
ศุกร์ที่17-อาทิตย์ที่19 ส.ค. 2561 โครงการ "ตามรอยธรรมนำชีวิต" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ณ วัดปัญญานันทาราม  จังหวัดปทุมธานี
เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2561 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จันทร์ที่ 20 ส.ค. 2561 ส่งข้อสอบกลางภาคเรียน/2561 ชั้น ป.1-ม.5 และ G.1-G.12
อังคารที่ 21 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
  มอบเกียรติบัตรเด็กดีและเด็กซื่อสัตย์
  ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย
พุธที่ 22 ส.ค. 2561 ทัศนศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย
พฤหัสฯที่23-ศุกร์ที่ 24 ส.ค. 2561 กิจกรรม "การเวกเกม 2018" (การแข่งขันกีฬาภายโรงเรียน)
เสาร์ที่ 25 ส.ค. 2561 วันสารทจีน
อังคารที่ 28 ส.ค. 2561 กิจกรรมจิตอาสา "รักและรับใช้"
ศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561 ประชุมนักเรียนคาทอลิก
  กิจกรรม "การเวกน้อย 2018" (ระดับปฐมวัย)
  ประชุมครูประจำเดือน
   
 

 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
             

  ศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61

กิจกรรมวันแม่
แผนกประถมฯ
และมัธยมฯ
ปีการศึกษา 2561

    พฤหัสฯที่ 9 .ค. 61

กิจกรรมวันแม่
แผนกปฐมวัย
ปีการศึกษา 2561

 

             
             
  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีของแผนก
ประถมฯและมัธยมฯ

 

  พุธที่ 1 .ค. 61

กิจกรรม"วันรำลึกถึงและสดุดีคุณแม่เซราฟิน เดอ มารี" ผู้ก่อนตั้งคณะพระหฤทัยฯและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

             
             

  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาและปัจจัยไทยทาน
ณ วัดคลองเตยนอก

 

  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61

ทำบุญถวายเทียน
พรรษาและตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
ณ หอประชุม 2
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์

             
             
  พุธที่ 25 ก.ค. 61

แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรม"วันเฉลิ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐

 

  พุธที่ 25 ก.ค. 61

คณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3/2,
ม.3/3 และ G.8 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยทาน
ณ วัดภาวนาราม

             
             
  อังคารที่ 24 ก.ค. 61

คณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3/1
และ ม.3/2 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบ
น้ำฝน
ปัจจัยไทยทาน
ณ วัดพระสมุทรเจดีย์

 

  ศุกร์ที่ 29 มิ.ย 61

กิจกรรม "วันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ ปีการ
ศึกษา 2561

             
             
  เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61

การประใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561
สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์

    จันทร์ที่ 2 ก.ค.61

โครงการตามรอยธรรม
นำชีวิต “กล้าคุณธรรมด้วยพลังบวร”

             
             
  ศุกร์ที่ 15 มิ.ย 61

โครงการตามรอย
ธรรมนำชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2
ณ วัดจากแดง สมุทรปราการ

    ศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61

เรื่องเล่าจากศิษย์พี่
ครั้งที่ 6  ณ หอประชุม 3
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์

             
             
  พฤ.ที่ 7 มิ.ย.61

พิธีสมโภชพระห
ฤทัยองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน

    พฤ.ที่ 14 มิ.ย.61

พิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2561

             
             
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

                                   6 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

  1.ประภาสิริ คำออน     2.อภิสรา  ภักดีราช
    3.ณัทชภัส  ธรณ์ฤทธิ์  4.ธาราวดี โกษียาภรณ์
    5.วรันดา มานะจิตต์     6.พนิตพร  เพชรคล้าย
    7.สิรินยา ศรีขอดเขต   8.อารดี     ตั้งจิตวิสุทธิ์
    9.ศยามล เนตรชัยภูมิ 10.เอลิซาเบซ คาร์โดนิ
  11.วรดา  ใฝ่ความดี     12.ปิยะธิดา ขำบ้านหลวง

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอัน 2 รุ่นอายุ 13 ปีหญิง
รายการแข่งขัน : สพฐ.-สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 17 (เขตกรุงเทพฯ)
หน่วยงานที่จัด : สพฐ.ร่วมกับเครื่องดื่มสปอนเซอร์
ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูอนันต์ ฐิติปัญญากุล
 
 
 
รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
 

                                   2 มิ.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ญ.วิทอริญ่า คลังแสง ชั้น .3/2

รางวัลที่ได้รับ :

- เหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ ball
- เหรียญทองแดง ประเภท free hand
  จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลาในรุ่นอายุ 9ปี
รายการแข่งขัน : AISB (Australian international school of Bangkok) Rhythmic Gymnastic Competition 2018
สถานที่แข่งขัน : Bethany gym (รามคำแหง 18)
หน่วยงานที่จัด :  
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
 

                                   26-27 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ส.อาซึคิ อิวาตานิ ชั้น ม.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด 3 รายการ
1. ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 16-17 ปี
2. ท่ารำบุคคล รุ่นประชาชน
3. ท่ารำคู่ รุ่นประชาชน
และ
รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นประชาชน
รายการแข่งขัน : กีฬาคาราเต้โด "All Thailand Championship"
สถานที่แข่งขัน :  
หน่วยงานที่จัด : สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งมอเตอร์ไซค์จิ๋ว
 

                                       29 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช.ภัทรวัส ที่ระลึก   ชั้น ป.3/4

รางวัลที่ได้รับ :

รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งมอเตอร์ไซค์ขนาดจิ๋วขนาด 49 CC
รายการแข่งขัน : "Repsol-Gufba Kids Racing Championship 2018 "
สถานที่แข่งขัน : ณ สนามแข่งขังจังหวัดสระบุรี
หน่วยงานที่จัด : GUFBA' MOTO KIDS
   
 
 
 
รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
 

                                   18-20 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

.ญ.แพรวา แอร์โดแกน ชั้น ม.2/3

รางวัลที่ได้รับ :

- รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Standard 
  รุ่น TDSA Junior I Closed
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภท 
  Standard  รุ่น TDSA Junior II Closed
รายการแข่งขัน : การแข่งขันลีลาศชิงชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
สถานที่แข่งขัน :

อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก

หน่วยงานที่จัด : การกีฬาแห่งประเทศไทย
  [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 จากการแข่งขันเทนนิส
 

                                    19-20 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช.ธนวรรธน์ บุญช่วย  ชั้น ป.1/3

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2
จากการแข่งขันเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
รายการแข่งขัน : "Rungsang Tennis Challenge 2561 ครั้งที่1"
สถานที่แข่งขัน : สนามเทคนิส รุ่งแสง่ เทนนิส คอร์ท
หน่วยงานที่จัด : บริษัท รุ่งแสง เทนนิส คอร์ท
   
 

 

 
รับรางวัรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเทควันโด
 

                                       19 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.กัญญาณัฐ เหลาแหลม  ชั้น ป.1/3

รางวัลที่ได้รับ :

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปี
น้ำหนักไม่เกิน 18-20 กิโลกรัม
ประเภทต่อสู้ รุ่น B ระดับมือใหม่พิเศษ
รายการแข่งขัน : สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิ ครั้งที่ 2
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานที่จัด : จังหวัดสมุทรปราการ
   
 
 
 
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ
 

                               18 พ.ค. 2561 

ชื่อ-นามสกุล : ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได้รับ : ได้รับเกียรติเข้าร่วมถือป้ายนำนักกีฬาแต่ละประเทศเข้าสู่
พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตัน
รายการแข่งขัน : พิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ ชิงแชมป์โลก
สถานที่แข่งขัน : อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด : สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันแบดมินตัน
 

                                       6 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.สุกฤตา ถาวรกิจวัฒนา  ชั้น ป.3/3

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับ
เหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายการแข่งขัน : การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี "POMPUI Championships 2018"
สถานที่แข่งขัน : สนามกีฬากลาง ( ทุ่งแจ้ง ) จ.ตรัง
หน่วยงานที่จัด : บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด
(ปุ้มปุ้ยและปลายิ้ม)
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันเทควันโด
 

       28 เม.ย.และ 12 พ.ค. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์  ชั้น ป.6/4

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน11 - 12ปี
รายการแข่งขัน : - ราชบุรี โอเพ่น ประจำปี 2561 และ
- แต้จิ๋ว แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 1
สถานที่แข่งขัน : - สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี (รายการที่1)
- บ้านนายพลกฤษณ์ (รายการที่2)
หน่วยงานที่จัด : - สมาคมเทควันโดจังหวัดราชบุรี (รายการที่1)
- ชมรมเทควันโดสมาคาแต้จิ๋ว (รายการที่2)
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเทควันโด
 

                                       6 เม.ย. 2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ.พาลิน มงคลสุเมธา  ชั้น ป.4/3

รางวัลที่ได้รับ :

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้รุ่นอายุ 9-10 ปี
รายการแข่งขัน : GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
สถานที่แข่งขัน : อาคารชาญชัยอะเคเดียม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หน่วยงานที่จัด : สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2  กีฬาเทควันโด
 

                  10 ก.พ.และ 6 เม.ย.  2561

ชื่อ-นามสกุล :

ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์  ชั้น ป.1/5

รางวัลที่ได้รับ :

- รองชนะเลิศอันดับ 1  (รายการที่1)
  ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
- รองชนะเลิศอันดับ 2 (รายการที่2)
  ประเภทต่อสู้รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี
รายการแข่งขัน : - KUKKIWON INTERNATIONAL CHOI 
  YOUNG SEOK TAEKWONDO
  CHAMPIONSHIP (รายการที่1)
- GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน
  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
  (รายการที่2)
สถานที่แข่งขัน : - บางกอก อารีน่า เขต หนองจอก (รายการที่1)
- อาคารชาญชัยอะเคเดียม, มหาวิทยาลัย
  กรุงเทพธนบุรี (รายการที่2)
หน่วยงานที่จัด : สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l
ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล l

โทรทัศน์

ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ITV l UBC l Nation channel l ASTV


free web countersBest Preview in IE 1024x768  Update : 3  August 2018
© Copyright 2018 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4, 02-671-3720-24 Fax. 02-6719045
Url : http://www.shc.ac.th ; e-mail: sacredheart@shc.ac.th