ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนของเรา | คำขวัญของโรงเรียน ริเริ่ม รอบรู้  กตัญญู  สามัคคี  |  ปรัชญาโรงเรียน  ซื่อสัตย์  เมตตา  วิชาเป็นเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม  | ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นการเวก  | สีประจำโรงเรียน สีขาว-แดง  | อักษรย่อของโรงเรียน  พ.ห. | โทรศัพท์ 0-26719041-4   โทรสาร 0-26719045 Mobile: 064-0538427  e-mail: sacredheart@shc.ac.th  |
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์


 

 

 

 

       


             
  อังคารที่ 24 ก.ค. 61

คณะครูและตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3/1
และ ม.3/2 ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน
ปัจจัยไทยทาน
ณ วัดพระสมุทรเจดีย์

 

  ศุกร์ที่ 29 มิ.ย 61

กิจกรรม "วันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ ปีการ
ศึกษา 2561

             
             
  เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61

การประใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561
สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์

    จันทร์ที่ 2 ก.ค.61

โครงการตามรอยธรรม
นำชีวิต “กล้าคุณธรรมด้วยพลังบวร”

             
             
  ศุกร์ที่ 15 มิ.ย 61

โครงการตามรอย
ธรรมนำชีวิตของ
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 2
ณ วัดจากแดง สมุทรปราการ

    ศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61

เรื่องเล่าจากศิษย์พี่
ครั้งที่ 6  ณ หอประชุม 3
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์

             
             
  พฤ.ที่ 7 มิ.ย.61

พิธีสมโภชพระห
ฤทัยองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน

    พฤ.ที่ 14 มิ.ย.61

พิธีไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2561

             
             
             
             
  26-27 พ.ค.61

กิจกรรมค่ายแรก
พบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่1/2561

    วันที่ 1-3 มิ.ย. 61

ค่ายเยาวชนต้นแบบ
กลุ่มโรงเรียนใน
เครือคาทอลิก
ครั้งที่4 ณ จังหวัด
กาญจนบุรี

             
             
  เสาร์ที่ 19 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม่ระดับ
ปฐมวัยและประถม
ศึกษา ปีการศึกษา 2561

    17-18 พ.ค.61

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
/2561 

             
             
  ศุกร์ที่11 เม.ย 61

กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีไทยเนื่อง
ในโอกาสเทศกาล
"สงกรานต์"

 

  พุธที่ 9 พ.ค. 61

พัฒนาบุคลากร
หัวเรื่อง"การประกัน
คุณภาพสถานศึกษา"
ให้สอดรับกับแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ยุคไทยแลนด์ 4.0

             
             
  จันทร์ที่ 2 เม.ย 61

ค่ายผู้นำเยาวชน
คนอาสาร่วมก้าวสู่ความเป็นผู้นำสภานักเรียนฯ

 

  วันที่6-8 เม.ย 61

กล้าทำดี ปลูกป่า
รักษาแผ่นดิน
ณ บ้านขุนสมุทรจีน
ชมรมต้นกล้า
พระหฤทัย

             
             
 

ศุกร์ที่ 9 มี.ค. 61

พิธีมอบวุฒิบัตร
แก่นักเรียนระดับ
ชั้นปฐมวัยปีที่3
และ KG.3
ปีการศึกษา 2560

   

จันทร์ที่12 มี.ค. 61

พิธีมอบวุฒิบัตร
แก่นักเรียนที่สำเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมฯ
ปีที่ 6 และ
EP.Grade
12 ปีการศึกษา 2560

             
             
  วันที่ 2-6 ก.พ. 61

นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว
ร่วมแสดงผลงาน
"งอบติดแอร์" ในงานวันนักประดิษฐ์/2561

 

  เสาร์ที่ 10 ก.พ. 61

สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯจัดดำเนิน
โครงการ "สืบสาน
ปณิธานของพ่อ
ตอนอากาศใสให้ฟ้า
ผืนป่าคืนแผ่นดิน"
[
Update]

             
             
  อังคารที่ 6 ก.พ. 61

เชิดชู...ครูเกษียณอายุการทำงาน "น้อมนึก ระลึกพระคุณอยู่
มิรู้ลืมเลือน"

    พุธที่ 7 ก.พ. 61

พิธีอำลาและปัจฉิม
นิเทศให้แก่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ Grade 12
เนื่องในโอกาสสำเร็จ
การศึกษาชั้นสูงสุด
ของโรงเรียน

             
             

  พุธที่17.ค.61

กิจกรรมวันครูและการประกาศเกียรติคุณชื่นชมยินดีแก่ครูทำงานนาน 25 ปี
และครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560

 

  เสาร์ที่ 27 ม.ค. 61

“ค่ายอาชีพสุจริต
ตามวิถีชีวิตไทย"
ณ โครงการ
อัมพวาชัยพัฒนา
นุรักษ์

             

  ศุกร์ที่11.ค.61

กิจกรรมส่งมอบความสุขให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 

  อังคารที่16.ค.61

งานวันครู"พระหฤทัย
สัมพันธ์ ครั้งที่27"
เนื่องในโอกาสวันครู
แห่งชาติ

             
             

  วันที่21-22 ธ.ค. 2560

กิจกรรมส่งมอบความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส

 

  พฤหัสฯที่11.ค.61

กิจกรรมวันสถาปนา
โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ครบรอบ
81 ปี

             
             

  9-11 ธ.ค. 2560

"การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง"
โรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยฯ

    เสาร์ที่16 ธ.ค.2560

งานพรสวรรค์อนุบาล
ครั้งที่ 25"ครอบครัว
สุขสันต์ หนูน้อย
หรรษา" ประจำปี
การศึกษา 2560

             
             
  จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 2560

แผนกการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรม"
แด่พ่อลูกเชิดชูกตัญญูรู้คุณอุ่นไอรัก"

 

  พฤหัสฯ7 ธ.ค.2560

สุขสันต์วันคริสต์มาส
และสวัสดีปีใหม่
"ชาวพระหฤทัย
ร่วมใจห่วงใย
ผู้สูงอายุ" ในชุมน

             

  ศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 2560

กิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติและกิจกรรมอุ่นใจ
ไอรักพ่อ"ของ
นักเรียนระดับ
ประถมฯและมัธยมฯ

 

  เสาร์ที่ 2 ธ.ค. 2560

กิจกรรม “Bangkok
Wild Watch”
สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

             
             

  18-19 พ.ย. 2560

โครงการ"ห่มรักจากใจพระหฤทัยคอน
แวนต์"ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

 

  ศุกที่ 24 พ.ย. 2560

กิจกรรม"Green
4 good ปลูกออมก็
พอเพียง"โดยมูลนิธิ
ครอบครัวพอเพียง

 

             
             
  ศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1และ
 
G.7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี

 

 

  พุธที่ 22 พ.ย. 2560

กิจกรรมเกิดมาต้อง
ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์

             
             

  เสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560

โครงการสร้างฝาย ถวายพ่อ บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

    ศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560

ิจกรรมวันลอย
กระทงของแผนก
การศึกษาปฐมวัย

             
             

  เสาร์ที่ 16 ก.ย. 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

 

  จันทร์ที่ 2 ต.ค. 2560

ต้อนรับคณะครูและ
นักเรียนจากประเทศ
นิวซีแลนด์

             
             
  เสาร์ที่ 2 ก.ย. 2560

อบรมการสร้างจิตอาสา"ฉันคือ ฮีโร่" ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

 

  13-15 .. 2560

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน"ครูนำเด็ก
เรียนรู้" ภาคเรียน
ที่1/2560

             
             
  วันที่ 17-19 ส.ค. 2560

ค่ายจิตอาสาเ
พื่อพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อ

    พุธที่ 31 ส.ค. 2560

กิจกรรม
"
รำลึก 27 ปี
สืบนาคะเสถียร
"

             
             
  อังคารที่ 5 ก.ย. 2560

นิเทศการเรียน
การสอน จัดโดยโรงเรียนในเครือ
คณะพระหฤทัยฯ

    เสาร์ที่ 9 ก.ย.
2560

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
สำรองชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3

             
             
  ศุกร์ที่ 1 ก.ย. 2560

การแสดงละคร
เวที
E.P. Musical เรื่อง "A Tale of AiKa"

    เสาร์ที่ 2 ก.ย.
2560

กิจกรรมจิตอาสา
ด้วยรักและรับใช้
ณ วัดพระนามกร
เยซู จ.สิงห์บุรี

 

             
             

  24-25 ส.ค. 2560

การแข่งขันกีฬาภายใน "การเวกเกมส์ 2017" ปีการศึกษา 2560

    พฤหัสฯที่ 31 ส.ค.
2560

กีฬานักเรียน
ระดับปฐมวัย
"การเวกน้อย
 2017"

             
             

  พฤหัสฯที่ 10 ส.ค. 2560

ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย

 

  พฤหัสฯที่ 10 ส.ค.
2560

กิจกรรม "วันวิทยา
ศาสตร์น้อย"
แผนกปฐมวัย

             
             
  พฤหัสฯที่ 10 ส.ค. 2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและ
กิจกรรมวันแม่
ของนักเรียน
ระดับปฐมวัย

 

  ศุกร์ที่ 11 ส.ค.
 
2560

พิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและ
กิจกรรมวันแม่
ของนักเรียน
ระดับ ป.4-ม.6

             
             
  วันที่ 4-6 ส.ค.2560

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 

  พุธที่ 9 ส.ค. 2560

พิธีถวายพระพรชัย
มงคลและ
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติของ
นักเรียน
ระดับ
ชั้น ป.1-ป.3

             
             
  พฤหัสฯที่ 27.ค.2560

พิธิถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

    อังคารที่ 1 ส.ค.
2560

"วันรำลึกถึงพระุคุณ
ของคุณแม่เชอร์
เชราฟิน เดอ มารี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
พระหฤทัยฯ
"

             
             

  อาทิตย์ที่ 16.ค. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และเทคนิคการเขียนข้อสอบ"

 

  พุธที่ 26.ค.
2560

แผนกปฐมวัยจัด
พิธีถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐

             
             
  พุธที่ 5 ก.ค. 2560

ถวายเทียนจำนำพรรษา เครื่องไทยทานและปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรปราการ 

    พฤหัสฯที่ 6 ก.ค.
2560

ถวายเทียนจำนำ
พรรษาเครื่องไทย
ทานและปัจจัยแด่
พระภิกษุสงฆ์
ณ วัดจากแดง
จ.สมุทรปราการ

 

             

  พุธที่ 28 มิ.ย. 2560

พิธีเดินสวนสนามและการปฏิญาณตนเนื่องในโอกาส"วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"


 

  พุธที่ 28 มิ.ย.
2560

การซ้อมหนีไฟ
การดับเพลิงและ
การช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ติดค้างอยู่บน
อาคารสูง


             
  ศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2560

สัมมนาครูหัวข้อ
"วิถีชีวิตของครูคอนแวนต์
ดั่งพระหฤทัยของ
พระเยซูคริสต์เจ้า"

 

  จันทร์ที่ 26 มิ.ย.
2560

กิจกรรม"รำลึก
ถึงท่านสุนทรภู่"
กวีเอกของไทย

             
  พฤหัสฯที่ 8 มิ.ย. 2560

พิธีไหว้ครูประจำ
ปีการศึกษา 2560
ของนักเรียนแผนกปฐมวัย

 

  พฤหัสฯที่ 22 มิ.ย.
2560

พิธีสมโภช
พระหฤทัยองค์
อุปถัมภ์ของ
โรงเรียน


             
  พฤหัสฯที่ 8 มิ.ย. 2560

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


 

  จันทร์ที่ 5 มิ.ย.
2560

กิจกรรมวันสิ่งแวด
ล้อมโลก"พระหฤทัยฯ
หัวใจรักสิ่งแวดล้อม”
ชมรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม