Up

โครงการวิทยาศาสตร์น้อยของนักเรียนระดับปฐมวัย

Slideshow

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 แผนกปฐมวัยจัดดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์น้อยให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์หาเหตุผล และมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก ประสบการณ์การเรียนรู้  และเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และมีความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีวินัย มีความรับผิดชอบ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรของบริษัท SCG จัดฐานการทดลองกระบวนการ
ทำกระดาษ และวิทยากรจากสถาบัน Mad Science จัดฐานการทดลองลูกข่างหลากสี ฐานทอนาโดในขวด และฐานหลอดดำน้ำ

IMG_8474
IMG_8475
IMG_8476
IMG_8478
IMG_8481
IMG_8482
IMG_8485
IMG_8486
IMG_8489
IMG_8490
IMG_8491
IMG_8492
IMG_8494
IMG_8496
IMG_8497
IMG_8498
IMG_8499
IMG_8501
IMG_8502
IMG_8504
IMG_8506
IMG_8507
IMG_8508
IMG_8509
IMG_8510
IMG_8512
IMG_8513
IMG_8514
IMG_8515
IMG_8516
IMG_8517
IMG_8518
IMG_8519
IMG_8521
IMG_8522
IMG_8523
IMG_8524
IMG_8525
IMG_8526
IMG_8527
IMG_8528
IMG_8529
IMG_8530
IMG_8531
IMG_8532
IMG_8533
IMG_8534
IMG_8535
IMG_8536
IMG_8537
IMG_8538
IMG_8539
IMG_8540
IMG_8541
IMG_8542
IMG_8543
IMG_8548
IMG_8549
IMG_8550
IMG_8551
IMG_8552
IMG_8553
IMG_8556
IMG_8558
IMG_8559
IMG_8560
IMG_8561
IMG_8562
IMG_8563
IMG_8564
IMG_8566
IMG_8567
IMG_8570
IMG_8571
IMG_8572
IMG_8574
IMG_8575
IMG_8576
IMG_8577
IMG_8578
IMG_8579
IMG_8580
IMG_8582
IMG_8585
IMG_8588
IMG_8589
IMG_8590
IMG_8591
IMG_8592
IMG_8593
IMG_8594
IMG_8595
IMG_8596
IMG_8597
IMG_8598
IMG_8600
IMG_8601
IMG_8602
IMG_8604
IMG_8605
IMG_8606
IMG_8607
IMG_8612
IMG_8616
IMG_8617
IMG_8618
IMG_8619
IMG_8620
IMG_8621
IMG_8622
IMG_8623
IMG_8624
IMG_8625
IMG_8626
IMG_8628
IMG_8629
IMG_8630
IMG_8632
IMG_8633
IMG_8635
IMG_8638
IMG_8640
IMG_8642
IMG_8643
IMG_8644
IMG_8645
IMG_8646
IMG_8647
IMG_8648
IMG_8650
IMG_8651
IMG_8652
IMG_8653
IMG_8654
IMG_8655
IMG_8656
IMG_8657
IMG_8659
IMG_8660
IMG_8661
IMG_8662
IMG_8663
IMG_8664
IMG_8665
IMG_8666
IMG_8667
IMG_8668
IMG_8669
IMG_8670
IMG_8671
IMG_8672
IMG_8673
IMG_8674
IMG_8675
IMG_8676
IMG_8677
IMG_8678
IMG_8679
IMG_8680
IMG_8681
IMG_8682
IMG_8683
IMG_8684
IMG_8685
IMG_8872
IMG_8874
IMG_8876
IMG_8877

Total images: 168 | Last update: 22/8/2556, 14:35 น. | © Sacred Heart Convent School | Help