Up

ค่ายผู้นำเยาวชนคนอาสาปี9

Prev Next Slideshow

           ระหว่างวันที่ 6- 8 เมษายน พ.ศ.2561 ทางคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนอาสา ปี 9 ร่วมก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องๆ สภานักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์

           1. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ( สภารุ่น 17 )

           2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ พี่น้อง เพื่อนกับเพื่อน สมาชิกสภานักเรียน

           3. เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี การเสียสละ การทำงานเป็นทีม
               เพื่อส่วนรวมโรงเรียนก่อเกิดประโยชน์ แก่ผู้อื่น

           4. เพื่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 1 ฝาย / ทาสีสนามกีฬาโรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว
              จำนวน 1 สนาม และเข้าชมเขื่อนศรีนครินทร์กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า
              นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

IMG_2445
IMG_2595
IMG_2694
IMG_2926
IMG_2937
IMG_2940
IMG_2961
IMG_2966
IMG_2970
IMG_2996
IMG_2997
IMG_3011
IMG_3025
IMG_3072
IMG_3082
IMG_3087
IMG_3124
IMG_3148
IMG_3160
IMG_3218
ทาสี -0
ทาสี -1
ทาสี -10
ทาสี -12

Total images: 131 | Last update: 4/23/18 3:21 PM | @Praharuthai Convent School