Up

พัฒนาบุคลากร หัวเรื่อง "การประกันคุณภาพสถานศึกษา"

Prev Next Slideshow

         วันพุธที่ 9 พ.ค. 2561 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวต์จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร หัวเรื่อง "การประกันคุณภาพสถานศึกษา" ณ หอประชุม 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรวัลย์ รักษาสาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการประกันคุณภาพ การศึกษามาให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงานพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในรอบที่ 4 และการพัฒนาการศึกษาให้สอดรับกับแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามวิสัย "มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน"

Page | 1 | 2 | 3 |

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0001
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0006
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0008
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0011
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0012
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0013
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0014
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0015
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0016
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0017
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0018
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0019
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0020
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0021
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0022
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0023
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0024
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0025
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0026
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0027
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0028
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0029
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0030
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน_๑๘๐๕๒๑_0031

Total images: 59 | Last update: 5/21/18 1:19 PM | @Praharuthai Convent  School