Up

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

Prev Next Slideshow

วันพฤหัสฯที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงามของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที่ต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมดูแลปลูกฝังให้เป็นคนดี และเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสืบไป
Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

20180614_091949
20180614_092820
20180614_093508
20180614_093700
20180614_094042
IMG_0644
IMG_0645
IMG_0658
IMG_0669
IMG_0678
IMG_0681
IMG_0694
IMG_0696
IMG_0698
_MG_9545
_MG_9546
_MG_9548
_MG_9549
_MG_9550
_MG_9558
_MG_9563
_MG_9567
_MG_9568
_MG_9571

Total images: 129 | Last update: 6/18/18 10:01 AM | @ Praharuthai Convent School