Up

กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"

Prev Next Slideshow

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กองลูกเสือโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
จัดพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ท่านได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454  จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม  
ทางศาสนา การกล่าวคำปฎิญาณตนของลูกเสือ และการเดินสวนสนามแสดงความ
เคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน
Page | 1 | 2 | 3 | 4 |

IMG_0004
IMG_0010
IMG_0014
IMG_0017
IMG_0023
IMG_0026
IMG_0028
IMG_0029
IMG_0031
IMG_0034
IMG_0048
IMG_9772
IMG_9773
IMG_9776
IMG_9779
IMG_9781
IMG_9791
IMG_9797
IMG_9798
IMG_9800
IMG_9804
IMG_9805
IMG_9809
IMG_9813

Total images: 93 | Last update: 6/30/18 3:45 PM | Praharuthai Convent School