Untitled 1
  Untitled 1
 
 
 
 
 
 
 
  Untitled 1
 
    กิจกรรม ปีการศึกษา 2560    
 

ประกาศผลการแข่งขันการ ออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปแกรม Photoshop
ในหัวข้อ "การศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0"
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

   ผลการแข่งขันดังนี้    
        รางวัลชนะเลิศ นางสาวประหนึ่งฝัน  ประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1   และ
นางสาวชญาดา       จิรกิตติถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวมาริสา        ขันแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเมรินทร์       ยืนยงวรรณโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
        รางวัลชมเชย นางสาวพรนภัส       พร้อมวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4   และ
  นางสาวกฤติญา       ราชไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ประกาศผลการแข่งขันการ สร้างงานนำเสนอด้วยโปแกรม MS Powerpoint
ในหัวข้อ "การศึกษาไทย ในยุค Thailand 4.0"
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

   ผลการแข่งขันดังนี้    
        รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงอัจฉริญา     ปัญญาบารมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวมณฑิตา      ใบมณฑา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงพรวรินท์      พงศกรพิสิฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
        รางวัลชมเชย เด็กหญิงพัชร์ธมน     พงศกรพิสิฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  และ
  เด็กชายกษิดิศ         วีรศิริยานนท์ เกรด 7
 

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  รับเกียรติบัตร ในวัจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 

โดยให้นักเรียนมาพร้อมกันที่บริเวณหอประชุม 2 เวลา 07.00 น.

เพื่อเตรียมตัวเข้ารับเกียรติบัตรหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

 
    

    การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)


         
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science
   Show
)   ซึ่งป็นการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประเภททีม จัดโดย องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   แห่งชาติ  (อพวช.) เทคโนธานี (
รังสิต) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
  
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ดังนี้
 
           วันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถานที่จัดการแข่งขัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   เทคโนธานี (รังสิต) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 
                                       1. เด็กหญิงพณณกร     ฟังคำดี              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
                                       2.
เด็กหญิงชนัญญา     ศรีกฤตพร         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
                                       3. เด็กหญิงวรรณพร     ชิตโคกสูง          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
                                                  
*****ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย*****
 
 
            วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
   ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 
                                       1. ด.ญ.จุฑามณี  สิงหาพรม                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
                                       2. ด.ญ.อรจิรา  ตั้งวรกุล                          ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
                                       3. ด.ญ.ณัฐชยา  บุญจันทร์                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/
3
 
*****ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย*****

ครูผู้ดูแลรับผิดชอบ   :   1.นางสาวสุภานิกาญจน์   เคหะนาค
                           2. ครูสถาบัน Mad Science