Untitled 1
1การทดสอบ2การทดสอบ3การทดสอบ4การท
ครูเอมอร  ปิตมาุรักษ์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน
ปริญญาโท
: บริหารการศึกษา

รวม VDO ประวัติครูเกษียณ

ปีการศึกษา 2558

รวม VDO ประวัติครูเกษียณ

ปีการศึกษา 2559
 
 
Untitled 1
กิจกรรมนักเรียน และสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2559
 
พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
 
การเวกเกม 2016
 
         
          การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า "...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ำใจเป็นนักกีฬา..."
         
 
         
          ดังนั้น วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันการเวกเกมส์ 2016 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ English Program G. 1-12 การดำเนินงานได้จัดนักเรียนออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีฟ้าและสีชมพู เข้าร่วมการแข่งขัน เกม และกีฬา หลายประเภท ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แฮนด์บอล ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กระโดดเชือก ว่ายน้ำ แชร์บอล กรีฑา และเกมส์ประเภทต่างๆ
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  กิจกรรมย้อนหลัง
กิจกรรมย้อนหลัง
พ.ย. 59   ต.ค. 59   ก.ย. 59   ส.ค. 59
 
ก.ย. 58     ส.ค. 58     ก.ค. 58    มิ.ย. 58