Sacred Heart Convent School

HOME  |  MAIN MENU

:: ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ::

ครูอนันต์  ฐิติปัญญากุล
หัวหน้าฝ่ายบริการ อาคารและสถานที่ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
  

 
            ฝ่ายอาคารสถานที่
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ดำเนินการวางแผนปรับปรุงเพื่อจัดการในด้านอาคารเรียน  ห้องเรียน    ห้องประกอบการ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา  รวมทั้งดำเนินการป
รับปรุงสภาพแวดล้อม บริการต่างๆ  เพื่อสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อระบบการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ   มีการปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว สวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนพืชผักสวนครัว สวนพฤกษศาสตร์  ศาลาอเนกประสงค์ มุมหย่อนใจ              โถงอเนกประสงค์ทุกปีการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนมีความร่มรื่นสวยงาม  น่าอยู่  น่าดู  น่าเรียน  น่าเชื่อถือ เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้   การศึกษาค้นคว้าและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายของโรงเรียนดำเนินการงานและกิจกรรมด้านการศึกษาในส่วต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
              ปีการศึกษา 255
6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม ทุกแห่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  มีสภาพแวดล้อมสวยงามร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 


  อาคารเรียน 5 หลัง
  ห้องเรียน   110 ห้อง
  ห้องพยาบาล 3 ห้อง
  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  5 ห้อง
  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์  5 ห้อง
  ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ 16 ห้อง
  ห้องสมุด     3 ห้อง
  ห้องแนะแนวการศึกษา  2 ห้อง
  ห้องดนตรีสากล    1 ห้อง
  ห้องดนตรีไทย 2 ห้อง
  ห้องประชุมขนาดใหญ่ (1,200 คน) 1 ห้อง
  หอประชุมขนาดกลาง(300-500 คน) 3 ห้อง
  ห้องประชุมย่อย 3 ห้อง
  โถงอเนกประสงค์ 1 โถง
  สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์ 2 สนาม
  ศาลาอเนกประสงค์และมุมหย่อนใจ 5 แห่ง
  สระว่ายน้ำ 2 สระ
  ห้องอาหาร  4 ห้อง
  และห้องประกอบการต่างๆ    
        ห้องสุขา ชาย-หญิง มีประจำทุกอาคารเรียน โดยมีการจัดแยกส่วนชัดเจน  เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและบุคลากรมีความสะอาดน่าใช้และตรวจสอบซ่อมแซมอยู่เสมอ
 
                 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ยังได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียน   โดยตระหนักดีว่า  “ สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้านักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านของนักเรียน ” โรงเรียนจึงได้ดำเนินงาน  โครงการ กิจกรรมต่างๆ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  โดยการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสุขนิสัยที่ก่อให้เกิดสุขลักษณะอันเป็นผลช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี   ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน  ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาลไว้คอยดูแลปฐมพยาบาลนักเรียนที่มีอาการเจ็บป่วยพร้อมบริการส่งต่อเพื่อพบแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน  ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
 
   

             จากความตระหนักในด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้บุคลากรจัดดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ    อันก่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนในหลายๆ ด้านด้วยการจัดทำแผนงาน โครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรียน  จัดกิจกรรมพระหฤทัยสดใสร่วมใจออกกำลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและของใช้ให้สะอาด จัดกิจกรรมเคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟัน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักดูแลรักษาฟันให้แข็งแรง    และสร้างสุขนิสัยการแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องให้แก่นักเรียน      จัดกิจกรรมล้างมือป้องกัน  มือ  เท้า  ปาก   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย    จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนรับประทานอาหารสุ- และสะอาดปราศจากสารอันตราย    รู้จักหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด    มีสีฉูดฉาดจัดกิจกรรมรักบ้านต้านสารเสพติด    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นโทษของสารเสพติด  สิ่งมึนเมา อบายมุขที่มาในรูปแบบต่างๆ

   
   
 
  หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ไทยโพสต์ l มติชน l มติชนสุดสัปดาห์ l ข่าวสด l ประชาชาติธุรกิจ l คมชัดลึก l ผู้จัดการ l ผู้จัดการรายสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l โพสต์ทูเดย์ l บางกอก ทูเดย์ l กรุงเทพธุรกิจ l กรุงเทพธุรกิจ Biz week l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l แนวหน้า l สยามรัฐ l Bangkok Post l เนชั่น l เนชั่นสุดสัปดาห์ l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l บ้านเมือง l เทเลคอม เจอร์นัล l เนชั่นแชนแนล    
  โทรทัศน์ ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l ช่อง9 l ช่อง11 l ITV l UBC l Nation channel    Best Preview in IE 1024x768       Last Update 9/06/2009 10:00
© Copyright 2009 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url :
http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th