คำสั่ง  :  1. ให้นักเรียน  Search ข้อมูลจากหัวข้อที่กำหนดข้างล่าง  แล้วบันทึกชื่อเว็บไซต์(URL) 
                และหัวข้อความรู้ที่พบจากเว็บไซต์
             2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์(URL) และหัวข้อความรู้ที่พบจากเว็บไซต์ลงในโปรแกรม Microsoft word   
             3. ส่งคำตอบโดย Attach File ผ่านทาง E-mail ไปที่ .....
                   To:  
orapun@shc.ac.th และ
                   CC : kunyanut@shc.ac.th
                   Subject : เลขที่........ชื่อ........................นามสกุล....................ชั้น.........
              Attach  : ........................(ตั้งชื่อFile : =ชื่อนักเรียนตามด้วยหัวข้อความรู้ที่Search)


ค้นคว้าเพื่อความรู้จากหัวข้อต่อไปนี้

เลขที่ 1-15  

  ชีวประวัติของสุนทรภู่

เลขที่16-30 

  กาพย์

เลขที่ 31-เลขที่สุดท้าย

  พระไชยสุริยา
 

หมายเหตุ : งานชิ้นนี้ส่งในชั่วโมงเรียนเท่านั้น  คะแนนที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเก็บวิชาภาษาไทย
                  และวิชาคอมพิวเตอร์จึงขอให้นักเรียนมีความตั้งใจและพยายามค้นหาให้ได้มากที่สุด

                                                               ครูอรพรรณ     ดีบุญมี ณ ชุมแพ   วิชาภาษาไทย
                                                               ครูกัญญาณัฐ   เจริญบุตร           วิชาคอมพิวเตอร์