ใบงาน  << เรื่อง  ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต >>
              
ครูเบญจวรรณ  วัฒนไพรสาณฑ์     ชีววิทยา
                    ครูอารีรัตน์        เกตุแก้ว               คอมพิวเตอร์

  คำชี้แจง : แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน  และกำหนดให้นักเรียนปฎิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้
                
  เลขที่ 1-10 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มพืช
คำถาม : 1.  ลักษณะจำเพาะของพืชมีอะไรบ้าง
คำถาม : 2.  ลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกพืช  มีอะไรบ้าง

  เลขที่ 11-20 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์
คำถาม : 1   ลักษณะจำเพาะของสัตว์มีอะไรบ้าง
คำถาม : 2   ลักษณะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกสัตว์  มีอะไรบ้าง

  เลขที่ 21-30 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มแมลง
คำถาม : 1  วิวัฒนาการของแมลง
คำถาม : 2  ประโยชน์และโทษของแมลง

  เลขที่ 31-40 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มแพลงก์ตอน
คำถาม : 1  การแบ่งประเภทของกลุ่มแพลงก์ตอน
คำถาม : 2  จงบอกประโยชน์ของแพลงก์ตอน

  เลขที่ 41-50 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มไลเคน
คำถาม : 1  จงอธิบายชีวิตของไลเคน
คำถาม : 2  ประโยชน์ของไลเคน

  เลขที่ 51-58 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มจุลินทรีย์
คำถาม : 1  การจัดแบ่งประเภทของจุลินทรีย์
คำถาม : 2  จงบอกประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์

   
ครูเบญจวรรณ  วัฒนไพรสาณฑ์     ชีววิทยา
ครูอารีรัตน์        เกตุแก้ว               คอมพิวเตอร์

 

หมายเหตุ  :  ทำเสร็จแล้วส่ง  Mail  แนบ  File ไปที่  benjawan@shc.ac.th