ห้องสมุดระดับประถมศึกษา
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. ไม่นำอาหารและเครื่องดืมเข้ามารับประทาน
2. ห้ามส่งเสียงดัง หรือจับกลุ่มสนทนา  อันเป็นการรบกวนผู้อืน
3. กรุณาเก็บหนังสือและเก้าอี้เมื่อเลิกใช้แล้ว
4. กรุณาฝากสิ่งของไว้ก่อนเข้าห้องสมุด
5. ให้ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
6. ผู้ที่ขโมยหนังสือ - สิ่งของในห้องสมุดจะถูกลงโทษ
   
การยืมหนังสือ
       ผู้ใช้บริการห้องสมุด  นักเรียนในระดับปฐมวัย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
คณะครู และเจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง การยืมหนังสือของบุคคลต่าง ๆ มีดังนี้
  ประถม     2 เล่ม / 3 วัน
  ครู - เจ้าหน้าที่ 5 เล่ม / 30 วัน
  เวลาทำการ
  วันจันทร์ - พฤหัสบดี 07.00 - 17.00 น.
  วันศุกร์ 07.00 - 16.30 น.
   
บริการของห้องสมุด
1. ให้อ่าน
2.  ยืม-คืน
3. หนังสือจอง
4. ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5. ถ่ายเอกสาร
6. Print งาน
7. Internet
8. จองห้องสมุดเพื่อการเรียน (สำหรับครูกรุณาลงใบตารางจองภายใน 3-4 วัน)
  (ข้อ 1-7 ถ้าในชั่วโมงเรียนต้องมีใบอนุญาตจากครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชา)
   
มุมต่าง ๆ  ในห้องสมุด
สื่ออินเทอร์เน็ตสืบค้น
ห้อง Multimedia
มุมปฐมวัย
มุมวารสาร
มุมแนะนำหนังสือใหม่
มุมพระเจ้าอยู่หัว
มุมพฤกษศาสตร์
   
หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
  000  คอมพิวเตอร์ - ความรู้ทั่วไป
  100  จิตวิทยา  ปรัชญา
  200  ศาสนา
  300  สังคมศาสตร์
  400  ภาษาศาสตร์
  500  วิทยาศาสตร์
  600  วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  700  ศิลป นันทนาการ กีฬา
  800  วรรณคดี
  900  ภูมิ - ประวัติศาสตร์ - ประวัติบุคคล