แผนกปฐมวัย...โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
New Page 4
New Page 1


 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

     -  จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน สามารถ
          ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

       -  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน  ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  สอนเด็กไม่พูดจาโกหก ไม่เอาของผู้อื่นให้เด็กมี
          ความซื่อสัตย์สุจริต  เก็บของได้ส่งคืนให้เจ้าของ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีของสังคม

       -  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  ด้วยการปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความกตัญญู 
         
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  เช่น การจัดพิธีไหว้ครู  กิจกรรมวันแม่-วันพ่อแห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้
          ระลึกถึงพระคุณของบุพการี คุณครู ผู้มีพระคุณ  และประเทศชาติ  เป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
          ให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์

       -  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการช่วยเหลือ
          มีความเมตตากรุณาต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย  ส่งเสริมให้เด็กทำความดี  มีความเอื้อเฟื้อ
          เผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันผู้อื่นและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
 

       -  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กเกิดจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความสำคัญของการรักษา 
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        -  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย  ด้วยการฝึกปฏิบัติ
           ในเรื่องมารยาทและวัฒนธรรมไทย

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 2.  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           
โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการประชุมวางแผน  ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในระดับ
        ปฐมวัยเพื่อให้เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถทำงานจนสำเร็จ  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตด้วยการจัดงาน
/โครงการ/ กิจกรรม 
        ดังนี้
                งานพรสวรรค์อนุบาล                                                 งานแฟ้มสะสมงาม
         
      โครงการวิทยาศาสตร์น้อย                                          โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
         
      โครงการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย                              โครงการทัศนศึกษา
         
      กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี และทางราชการ           กิจกรรมกลุ่ม 18 สัมพันธ์
                                                                                          
      กิจกรรมกีฬาสี  “การเวกน้อย”
     
   
 3. การจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก
          
การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กสามารถ
      พัฒนาความคิดรวบยอด  คิดแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวัยได้  โดยมี
      การประชุมวางแผนพัฒนาและดำเนินงาน /โครงการ / กิจกรรม  เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียน ดังนี้
             
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริม  ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรี  นาฏศิลป์ เมโลเดียน
                  ศูนย์พัฒนาการเด็กและภาษาต่างประเทศ
             
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรม 6 หลัก  ได้แก่  กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
                  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมวงกลม)  กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี 
                  กิจกรรมเกมการศึกษา
               กิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสีการเวกน้อย  กิจกรรมกีฬากลุ่ม 18 สัมพันธ์
                  โครงการวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โครงการทัศนศึกษา

     
     
 4.  การพัฒนาความรู้และทักษะเบื้องต้น
            
มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ  สติปัญญาและพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม
       เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามเป้าหมายที่กำหนด ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
       พุทธศักราช
2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5  ปี ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยทุกคน
       เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     

 5.  ความสนใจ ใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง

                โรงเรียนได้กำหนดขอบข่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาและดำรงตน
        ในชีวิตประจำวันได้ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการ
        แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง

   

 6.  การพัฒนาสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

                  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มีเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานประจำปีไว้ว่า...เด็กระดับปฐมวัย
       ทุกคนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ทำให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขและได้รับการพัฒนา
       ตนเองตามศักยภาพ  เช่น
                -  รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้
 
                -  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

               
-  เห็นโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
               
-  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
                -  ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
 

     

 7.  ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
      และการเคลื่อนไหว  
     
ได้จัดกิจกรรมหลากหลายให้แก่นักเรียน  ดังนี้ 
               -  กิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์
               -  กิจกรรมดนตรี เช่น เมโลเดียน ดนตรีไทย  
               -  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
               -  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ  กายบริหารยามเช้า 
                  กีฬาสีการเวกน้อย  กิจกรรมกลุ่ม 18 สัมพันธ์ และงานพรสวรรค์อนุบาล

     

 8. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร

            ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับระดับการศึกษาของนักเรียน  ดังนั้นคณะครูระดับปฐมวัยจึงมีความตระหนัก
     ถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กในวัยนี้   เป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กวัยนี้ จึงต้องมีบทบาทสำคัญในการอบรมเด็ก รองจากบิดา มารดา หรือญาติใกล้ชิดทางบ้าน ดังนั้น  ครูหรือผู้ดูแลเด็ก
     ในวัยนี้จึงมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของเด็กระดับปฐมวัย  ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีนโยบาย
     ในการคัดสรรครูระดับปฐมวัย โดยมุ่งเน้นบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง