การประกวดภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และทุนการศึกษา พระราชทานวิจิตรปฎิภาณ


ผลการแข่งขัน
โครงการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5  วันที่  2  กรกฏาคม  พ.ศ. 2551 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 
ชื่อ - สกุล รางวัล คะแนนที่ได้
  ฝึกซ้อมโดย  ครูศิริกุล  ลิมป์ปิยพันธ์
 1.  เด็กหญิงกีรตา             หวนถนอม        ป.3/4
 2.  เด็กหญิงพันธิตรา        อัศววิทยานนท์  ป.3/5
 3.  เด็กหญิงสิรินนา          ดอกกระฐิน        ป.3/1
 

 รางวัลชมเชย  รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย  รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รับทุนการศึกษา  500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร

80  คะแนน
78  คะแนน
77  คะแนน
  ฝึกซ้อมโดย  ครูอมรา  งามคำพร้อม
      เด็กหญิงเบญจวรรณ    ตวงหิรัญวิมล   ป.6/3
 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับเกียรติบัตร 79  คะแนน

 
 
   
  เด็กหญิงกีรตา    หวนถนอม เด็กหญิงพันธิตรา   อัศววิทยานนท์ เด็กหญิงสิรินพา    ดอกกฐิน  
  ป.3/4 ป.3/5 ป.3/1  
       
    เด็กหญิงเบญจวรรณ    ตวงหิรัญวิมล    
    ป.6/3    
 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ...รายงาน


 

<<- -Back