การแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1-2
งานวิทยาการพิพัฒน์...สี่ทศวรรษ...พระหฤทัยดอนเมือง
 ครูผู้สอน : ครูศิริรัตน์  ฉวยฉาบ
 

 
 

ช่วงชั้นที่ 1
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 500 บาท
 พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิงพีรยา     เพชรสังคุณ    ชั้น ป.2/5

ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 100 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิงจณิสตา    ฐิติภูมิเดชา    ชั้น ป.3/6 

ช่วงชั้นที่ 2
ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 100 บาท
 พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิงวศินี    สุนทรกิติ     ชั้น   ป.6/4

 

 
 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ...รายงาน


[ Home ]