นักเรียนทำคะแนนสอบได้ยอดเยี่ยม
โครงการทดสอบ PER-TEST คณิต-วิทย์-อังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ประจำปีการศึกษา 2551
จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล 3 คน ดังนี้

 
 


เด็กหญิงพัชมน ขาวคล้าย
 

-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้อันดับ 1 ของเขตคลองเตย
 เด็กหญิงพรปวีณ์ ทองพิเศษ ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
 

-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อันดับ 2 ของประเทศ
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อันดับ 2 ของเขตคลองเตย
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อันดับ 2 ของเขตคลองเตย
 เด็กชายวัฒนันต์ ตั้งอุทัยสุข
 

-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ 1 ของเขตคลองเตย
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ 1 ของเขตคลองเตย
-  ทำคะแนน PRE-TEST รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ  1 ของเขตคลองเตย
   
 

 
 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ...รายงาน


[ Home ]