Program Authorware 7.0 By...Kru Chombongkot...
 

1.       อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical  Technology)

ก.       อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส (Touch  screen)

ข.      หน่วยความจำแบบแฟลช (Flash  memory)

ค.      หน่วยขับซีดีรอม (CD-ROM  drive)

2.       กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ก.       หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านอย่างเดียว (ROM)

ข.      หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)

ค.      เช็คสถานะของระบบปฏิบัติการ

3.      ข้อใดเป็นความหมายของภาษาเครื่อง

ก.      ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

ข.      ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เช่น ภาษาจาวา

ค.      ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขล้วนซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที

4.       ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ก.      สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ข.      สามารถคำนวณรายรับ  รายจ่ายและภาษีได้ละเอียดและถูกต้อง

ค.      สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา

5.       ประเทศกำลังพัฒนามีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอย่างกว้างขวางเนื่องมาจากสาเหตุหลักใด

ก.      การวางสายระบบเครือข่ายสื่อสารใช้งบลงทุนสูง

ข.      อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก หาซื้อง่าย

ค.      อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

6.       งานเอกสารที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนกัน บนทุกระบบปฏิบัติกานในปัจจุบัน คือเอกสารมาตรฐานชนิดใด

ก.      Graphics Interchange Format

ข.      Open Office Writer

ค.      Portable Document Format

7.       ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด

ก.      DOS  ,  WWW  ,  Linux  ,  Windows

ข.      Unix  ,  Linux  ,  Mac OS  ,  Microsoft  Office

ค.      Symbian  ,  Mac OS  ,  Linux  ,  Windows

8.       ถ้าต้องการบันทึก และวิเคราะห์คะแนนของนักเรียน และแสดงข้อมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิซอฟต์แวร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุด

ก.      ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (database)

ข.      ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet)

ค.      ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word peocessing) 

9.      ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน

ก.      ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

ข.      ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

ค.      ใช้งานเมื่อทำงานที่มีประโยชน์และจำเป็น ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้

10  ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด

ก.      ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ

ข.      รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ  และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย

ค.      ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

11  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้ จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก

ก.      เมาส์ (mouse)

ข.      ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)

ค.      จอภาพแบบสัมผัส (touch screen)

12  อุปกรณ์ใด ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ 3 เครือข่ายที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด

ก.      ฮับ (hub)

ข.      เราเตอร์ (router)

ค.      สวิตซ์ (switch)

13   ขณะใช้งานอินเตอร์เน็ต  ปรากฏหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอและทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจาก
   โปรแกรมใด

ก.      ไวรัส (virus)

ข.      สปายแวร์ (spyware)

ค.      เวิร์ม (worm)

14   ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในงานพิมพ์เอกสาร

ก.      ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

ข.      ซอฟต์แวร์นำเสนอ

ค.      ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ

15  การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ก.      ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น

ข.      ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม

                 ค.    สร้างเว็ปไซต์ประมูลสินค้า

ข้อใดเป็นจำนวนเลขฐานสองซึ่งมีค่าเท่ากับ 108 (ซึ่งเป็นเลขฐานสิบ)

ก.      00100100

ข.      01101100

                 ค.    01101111

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ก.      MAC Address

ข.      Ubuntu

ค.      Symbian

รูปนี้เป็นหัวเชื่อมต่อประเภทใด และใช้สำหรับงานประเภทใด

  

 

 

ก.      FireWire ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เสริม

ข.      USB ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เสริม

                 ค.    VGA ใช้ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอแสดงผล

ข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถาม

การต่อหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เข้ากับคอมพิวเตอร์นั้น ต้องต่ออุปกรณ์ใดเข้ากับส่วนไหนของ Main board

ก.      4 8

ข.      2 + 4 8

                 ค.    2 + 3 10  

 

 
Image