ครูรจนา ทองพิลา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ปริญญาโท
: หลักสูตรและการสอน
 
คลิปพัฒนาบุคลากรครูในเครือคณะฯ
ด้านภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัย ยูซิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนครูโรงเรียนเอกชนแห่งเมืองฟุกูโอกะ 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗   

ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

         ทางโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และสมาคมโรงเรียนเอกชนแห่งเมืองฟุกูโอกะ  ที่เมืองฟุกูโอกะ  ประเทศญี่ปุ่น  ได้ส่งคณะครูญี่ปุ่น  ๒  ท่าน  ได้แก่ ๑.Ms.maiko  Okamura  .Haruka  Iwamizu  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมายังโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างครูทั้ง  ๒  โรงเรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้นักเรียนในประเทศ

 
         โดยุณครูผู้มีน้ำใจรับเป็น  HOST  จำนวน  ๒  ท่าน  ได้แก่  ๑.คุณครูสวิชญา   สุขพงษ์ไทย   ๒.  คุณครูเจ้าจอมใจ  วงษ์ภา                        อีกทั้งเป็น ไกด์นำทัศนศึกษานอกโรงเรียน     ตลอดทริปตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

  การอบรมสัมมนา  ครูผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่   ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

 
          ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จัดการอบรมสัมมนาครูผู้ช่วย  และเจ้าหน้าที่  โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ณ  หอประชุม  ๓  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์   ในวันเสาร์ที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งมีสาระของการนำ            "อัตลักษณ์  ๘ H"  มาพัฒนา  สร้างสรรค์ตนเอง  นักเรียน  และโรงเรียน  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ให้มีความพึงพอใจในโรงเรียนของตนเอง  โดยได้รับเกียรติจาก  บาทหลวงชวลิต  กิจเจริญ  เป็นวิทยากร

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

เพื่อการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)"

          ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๗  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เพื่อการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)"ให้แก่คณะผู้บริหาร  คณะครูในเครือพระหฤทัยคอนแวนต์  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา  และทีมงานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการทำเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่  ๔ 

 

        การปฐมนิเทศ  ครู  เจ้าหน้าที่  ครูผู้ช่วย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

ยินดีต้นรับคณะผู้บริหารใหม่  บุคลากรใหม่  และปฐมนิเทศครูประจำปีกี่ศึกษา  ๒๕๕๗ 

                                    ระหว่างวันที่  ๖ - ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    กิจกรรมต้อนรับผู้บริหารใหม่และบุคลากรใหม่ (ครู  เจ้าหน้าที่)                                         ณ  หอประชุม  Sacred  Heart   Auditorium 
    Icon Mini  คณะผู้บริหารใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จำนวน  ๒  ท่าน
                      ซิสเตอร์ลักษณาวดี  วงษ์วิไลวารินทร์     :  ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลและแผนกปฐมวัย
                      ซิสเตอร์สุปาณี    สุขถาวร          :  ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
    Icon Mini  บุคลากรใหม่  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  จำนวน  ๕  ท่าน   ได้แก่
                 คุณครู  จำนวน  ๔  ท่าน
                             ๑. นางสาวจิรัฐติพร    สงวนสุทธิกุล  สอนวิชาฟิสิกส์  ระดับมัธยมศึกษา
                             ๒. นายยิ่งยศ               นาคะโยคี  สอนวิชาฟิสิกส์  ระดับมัธยมศึกษา
                             ๓. นายสุชาติ               สงวนสุทธิกุล  สอนวิชาศิลปะ   ระดับมัธยมศึกษา
                             ๔. นางสาวขวัญตา      โพธิ์ศรีทอง  คุณครูระดับปฐมวัย
                 บุคลากร  จำนวน  ๑  ท่าน
                             ๑. นายณัฐพงศ์           พรหมคุณ  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2012 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url :
http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th