Sacred Heart Convent School

 

 

ครูสุขศรี ภิรมย์

หัวหน้าฝ่ายปกครองนักเรียน

 

 

 

ครูวิลาวัลย์  ช่างปัด

ผู้ช่วยฝ่ายปกครองนักเรียน

 

 
 
รางวัลชนะเลิศหนังสั้น
รณรงค์ยับยั้งโรคเอดส์ ครั้งที่ 26 ของโลก 
ผลงานของคณะนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
/2556
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกาศเกียรติคุณเด็กดีศรีพระหฤทัยและเด็กซื่อสัตย์

 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเอดส์โลก

                วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ฝ่ายบุคลาภิบาล กลุ่มสาระสุขศึกษาและ พลศึกษา และคณะกรรมสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจาก โรคเอดส์ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมวันเอดส์โลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การประกวดแต่งเนื้อเพลงและร้องเพลงต้านภัยเอดส์ ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และประกวดการจัดทำหนังสั้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้มีการแสดงละครสั้นโดยคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเอดส์และวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ได้ถูกต้อง  
 
 

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รุ่นที่ 2

               ฝ่ายบุคลาภิบาลระดับมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง ณ วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน  
 
 

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                ฝ่ายบุคลาภิบาลระดับมัธยมศึกษานำนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 88 คน ไปร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ณ วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น สามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้ถูกต้อง  
 
   

Best Preview in IE 1024x768       Last Update 9/06/2009 10:00
© Copyright 2011 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th